top of page
幻想文学:阅读与经典 彭懿

幻想文学:阅读与经典 彭懿

国内首部有关幻想文学的阅读指导书

  以幻想小说的笔法讲述幻想文学的发展历程

 一部比小说还有趣的书

 

 生动易读  了解幻想文学的入门之书

 专业剖析  幻想文学爱好者的鉴赏指南

 资料丰富  相关研究者的必备参考

上部    远眺夕阳中的古堡                                                           

第一章  走近幻想文学

第二章  幻想文学的辉煌

中部    古堡里的精灵们

第三章  妖精

第四章  怪物、幻兽及妖怪

第五章  幽灵

第六章 吸血鬼

下部    构建古堡

第七章  时间

第八章  魔法与变身

第九章  新神话

第十章  分身、迷宫及其他

    $10.99價格
    bottom of page